Божидар Фотев


Професионална автобиография:


Професионални данни:

-екс старши правителствен съветник по научни изследвания и технологичното развитие на Икономическата комисия за Европа при ООН;

-вице президент на Международната академия МИЛ;

-председател на Националната камара за развитие на бизнеса;

-председател на ОК Вългария/ЮНИДО;

-председател на СК"Информаика, комуникации и информация"на НК България /ЮНЕСКО;

-председател на Междуправителствения съвет по информатика и електргника на бившите страни-членки на СИВ;

-председател на Еългаро-френския комитет за научно-техническо сътрудничество с икономическо приложение;

-национален представител в комитета по инженерна информатика на

Световната федерация на инженерните организации;

-национален представител в комитета по индустриална информация на

Международната федерация по информатика и документация;

-член на Настоятелството на НБУ 1994-2006гг.и председател на Коми

сията по социална политика и професионална етика и т. н.

Над 20 авторски курса в магистърски и бакалавърски програми в български и чужди университети.

Публикации:


овече от 150 научни и други публикации в т. ч. монографии и учебни пособия в авторство и съааторство, по-важни от които:

"Инженерно прогнозиране на научно-техническия прогрес" , "Техника" ,С.

"Научната и техническа информация в интензификацията на промишлено то производство" , "Техника" ,С.

"Икономическо и научно-техническо прогнозиране" ,НУЦ по ЕССИ,С.

"Теория на научно-техническата информация" ,ВМИ, С.

"Наръчник по автоматизирани системи за научна и техническа информация, "Техника" ,С. и др.

Някои научни изследвания и проекти:

"Национална система за управление на качеството на подукцията" ;

Субрегионална информационна мрежа"ЕНЕЙ" ;

"Национална стратегия и програма" България в информационното общество"

Международен проект на ПРООН,ЮНИДО и ЮНЕСКО -"ИНТЕРНЕТ" и др.

Участие в международни форуми с научни публикации в страната и в над 30 конгреси и симпозиуми в чужбина в т.ч.в Париж,Лондон,Берлин,Виена,Токио,Хага,Монреал,Отава,Архус,Хелзинки,Оулу,Хавана,Атина,Прага,Москва, Минск,Хемниц,Монпелие,Ница,Страсбург,Солун и др.

Планувани монографии и учебни пособия за периода 2006/?010гг.:

"Технологично развитие,индустриална и пазарна политика/Японският

опит в световната практика и някои изводи за България"- НБУ,С.2006;

"Кибербизнес и управление на информационните ресурси във фирмената

практика" - ИКОШНТЕЛЕКТ, С. ,2007;

"Бизнес разузнаване и конкурентноспособност" - НВУ,С.,2008;

"Иновационен инженеринг/Хипервизия,кибербизнес и геомаркетинг/"2009

"Управленско консултиране и мониторинг на проекти",2010г.

Основни магистърски и бакалавърски курсове/на български,френски,избрани от тях и на английски и руски езици/:

"Мениджмънт "постмодерн"и"ню ейдж";

"Иновационен мениджмънт и конкурентноспособност";

"Корпоративна стратегия" ;

"Бизнес планиране и разработка на проекти";

"Основи на информационната култура" ;

"Междуличностни комуникации и делови преговори";

"Антикризисен мениджмънт/анализ,оценк и овладяване на риска/";

"Форсайт-управление на знанията и инженерно прогнозиране";

"Проучване к изследване на пазарите и маркетинг информационни системи" ;

"Предприемачество и малък бизнес - фирмено управление";

"Управление на туристическата индустрия";

"Квалиметрия и качество на туристическия продукт";

"Управление на човешките ресурси/коучинг,

'невролингвистично програмиране и работа в екип,групуеър" ;

"История на икономическите учения,основ на макро и микроикономиката"

"Вулгарика/Родолюбие/-приносът на българите в духовната и материал ната култура на човечеството/".

Контакти:Интернет адрес: Основни изисквания към дисертации,дипломни проекти и курсови разработки/проекти, реферати, обзори, анаушзи,есета и др./ Примерен алгоритъм/Модус операнди/: I.Описание/историография,ретроспекция/на проблема. - какво? 2.Основни прмнципи/закони,стандарти,норми,нормативи,правила/ - какви? 3.Синтез на ситуацията на проблема/по разширения хексаметър на Квин-тилиан - анализ,технология,структура,синтез/. 4.Подходи/връзки,взаимозависимости,аспекти/ -какви? 5.Анализи,препоръчително СУОТ/силни и слаби страни,възможности и пречки/избор на ключови/критични фактори на успеха и ранжиране по приоритети/ 6.Оценки/варианти,алтернативи,дилеми,възможни решения/-какви? 7.Стратегия/мисия,предвиждания,насоки/ - накъде?,защо? 8.Тактика/визия,технология,ресурси/ -как?,скакво? 9.Структура/алгоритъм,схема,съдържание,органиграма/- кой?,къде?,кога? Ю.Рискове и кризи/анализ,оценка,овладяване,антикризисен мениджмънт,резервен план/ - какво?кога?,как? Препоръчителен инструментариум за изясняване и илюстриране на проекта: а./ СУОТ-анализ/задължителна база/силни и слаби страни,възможности и заплахи/пречки/; б./ бенчмарк-таблица/сравнение с лидерите в бранша/по подбрани от студента най-важни параметри/ключови/критични/фактори на успеха, в./равновесна точка/брийк-ивън пойнт/за продукт/услуга,фирма,бранш и др.; г0/анкета/интервю,панел/-деиствителна или виртуална,за обосновка на препоръчвани промени в решаването на проблема; д,./маркетинг/технологични-продуктови портфейли:Бостон/БК2/,Артур Д.Литъл, Мак Кинси и др.; е./Парето-анализ/20/80/-подбор на асортимента от цялата произвеждана продукция, който носи 80% от приходите; S/приложен инструментариум от различните сфери на бизнес мениджмънта: /Гантови диаграми,дърво на решенията,закон на Ципф,оценка на инвестициите, анализ на безопасността,балансов метод,прозорец на Джоухари,спайдер диаграми,метод Айви Ли,диаграми на приоритетите и на ефективност/икономичност, цикъл на възстановяването,принцип на рекурсията и др„ з о/Балансираната система/карта,бордно табло/от показатели за управление на ефективновтта на предприятието на Каплан/Нортън,Харвард. Последната от цитираните функционални инструменти,както и първите четири са намерили доказано практическо приложение в бизнес операциите,другите указани no-горе следва да се прилагат в зависимост от необходимостта от оптимизиране на определена технологична функция на фирмата. Препоръчителни параметри при избора за ползване или купуване на информационни източници '.s I.издателство/престиж всред професионалната общност/. 2.година на издаване/с изключение на признатите за класика/. 3.издание по ред/преиздаване/. 4.местоиздаване/национално,международно/ 5.отличия от конкурси и престижни награди. 6.референции/от реномирани учени и периодични издания/. 7.учебно заведение/ранг и реноме в образователната общност/. Инструментариум за придобиване на практически умения и междинна оценка /дискусии,алгоритми,схеми,методи,указания,тестове за самооценка и др./ Функционална тематика: I. Ефективно управление 2. Постигане на превъзходство 3.Управление на кадрите 4.Успешен коучинг 5.Управление на проекти 6.Развитие на стратегия 7. „Управление на бюджета 8.Разбиране на счетоводството 9.Успешни продажби 10.Овладяване на маркетинга 11.Разбиране на информационните технологии 12.Преустройство към Е-бизнеса 13. „Ясно комуникиране 14. Управление на времето 15. Вземане на решения 16. Успешно делегиране 17. „Мотивиране на персонала 18. Управление на екип 19. 0рганизиране на събрания 20.Успешни презентации 21.Успешни преговори 22.Интервюиране на заинтересованите 23.Управление на промените 24.Намаляване на стреса 25.Успешно организиране 26. Ефективно писане 27.Творческо мислене 28.Повлияване на хората 29.„Развиване на невро-лингвистичното програмиране 30.Общуване с трудни личности 31. Оценяване на кадрите 32. «Управление на обществените връзки 33. „Поставяне на клиентите на първо място 34.Глобално управление 35. Балансиране на работата и живота 36. Управление на собствената кариера 36. Управление на собствената кариера Посоченият инструментариум е разработен от най-престижните английски консултантски фирми от автори като Р.Хелър,А.Брюс,К.Лангдън и до. Подборът на посочения помощен и илюстративен материал се съобразява с основната тематика на предлагания магистърски или бакалавърски курс. Съдържанието на курсовете се обновява ежегодно в зависимост от ново постъпилите монографии и учебни пособия/ С изключение на някои базови класически произведения,основните източници са от периода 2001/ЕООбгг. Основни тематични модули на представяните курсове: А'.'Бизнес—планиране и разработка на проекти" : - системен подход към изграждането и функционирането на фирмата; - бизнес-план-приложения:формулировка на мисията,средство за плани ране и управление,инструмент за развитие,търговски документ; - уводна част:резюме-анотация,фактинески данни,титул,съдържание; - фирмена дейност:историография,браншова конюнктура,продукти и услу ги, технологии, анализ на пазара,конкуренция,маркетингова стратегия; — план за дейността и структура на управление; - перспективно планиране и финансови данни; - приложения за:продукта и услугата,правни,маркетинг,управление и персонал,финансови материали и документи. Проверки за реализация и ефе ктивност—примерни алгоритми,прилагани в САЩ,Великобритания и Франция. В."Теория и практика на глобалния мениджмънт/"пост модерн" и "нго ейдж/: - мениджмънт в условията на глобалната икономика и информационното общество на знанието; - основи на корпоративната стратегия и политика,управление на инфор мационните ресурси; - управленско консултиране и мониторинг на проекти; - управление на човешките ресурси/работа в екип/"групуеър"/,коучинг, емпауермънт; - анализ,оценка и овладяване на риска и антикризисен мениджмънт; - управленски основи на производителността на труда и качеството; - технология на вземането на управленски решения. В."Корпоративна стратегия/в телекомуникациите и други отрасли/": - развитие на стратегическото мислене, основни модели/"телеологика", "идеологика","екологика","социологика"/; - СУОТ - анализ като основа на изграждането на фирмена стратегия; - стратегически портфейли/матрици на Бостън консълтинг груп I и 2, Артър Д.Литъл и Мак Кинси/ сравнителни предимства; - отраслова и корпоративна стратегии/мисия,цели,стойности/,пазарни аспекти - избор и позициониране; - конкурентноспособност и стратегия - "диамантъпг" на Майкъл Портър в съвременни условия,нови насоки в стратегическите подходи; - стратегическа интелигентност и технологично следене в разработката и актуализацията на фирмената стратегия; - базови стратегии/специализация,диверсификация,ценова/,приложения при растеж и при упадък на фирмата. Г."Икономическа и стратегическа интелигентност и технологично следене": - инфосфера и новите информационни и комуникационни технологик/НИКТ/ във войната на мрежите; - системи за стратегическа информация. Центрове за информационен ана- лиз/ЦИА/на международно,национално и корпоративно нива; - Уязвимост на фирмата:превенция и контролен алгоритъм; - практика на стратегическата и икономическа интелигентност/СИИ/в големите корпорации; - правно регулиране и стандартизация на процесите в СИИ; - технологично следене - същност и методология на приложението му в малките и средни предприятия/МСП/; - човешкият фактор в бизнес-разузнаването и СИИ. Д."Междуличностни комуникации и делови преговори"^ - основи на информационната култура и теория на комуникациите; - психофизиологични особености на личността и анализът им при меж дуличностната комуникация; - вербална комуникация:практика при работа в екип; - преговори - организация,провеждане,оценка; - решаване на конфликтни ситуации и работа с прблемни личности; - специфика на социалните комуникации,неформални комуникации; - особености на международните преговори,национални характеристики. Во" Квалиметрия и конкурентноспособност на туристическия продукт": - основи на фирмената конкурентносггособност,създаване на стойности за обществото и определение на мисията и фирмената култура; - качество и конкурентноспособност на туристическия продукт-характе- ристики,анализ,оценка и съвременни изисквания; - роля на маркетинга/пазарните проучвания и изследвания/в сегменти- рането и конкурентното позициониране на туристическата фирма; - оползотворяване на туристическите ресурси с оглед на екологичните изисквания,националната култура и традиции и устойчивото развитие; - системен подход в управлението на качеството. Изграждане на фирме на система за управление на качеството и производителността/КСУКП/; - управлението на човешките ресурси като основен фактор за повишава не на качеството и ефективността на туристическото обслужване; - правна и нормативна уредба на процесите в туристическата индустрия икономическа ефективност на национално,отраслово и фирмено равнища. Ж." Иновационен инженеринг/в телекомуникациите и други отрасли/; - хипервизия - Форсайт в света на промените и несигурността,глобал на стратегия и конкурентноспособност; - технология на инженерното прогнозиране и мониторинг на инвестици онните проекти; - иноватика -теория и практика на иновационната стратегия и политика; - нематериалните ресурси в управлението на предприятието/коучинг и менторинг,емпауърмънт,менторинг,невролингвистично програмиране/; - комплексен производствен мениджмънт - избор и развитие на най-доб рата индустриална практика; - кибербизнес - приложение на новите информационни технологии/НЖТ/ в системата за управление на информационните ресурси/УИР/на предпрятието; - анализ,оценка и овладяване на риска и антикризисно управление; - геомаркетинг - стратегическа и икономическа интелигентност и техно логично следене в маркетинг позициониране. 3."Управленско консултиране и мониторинг на проекти".; - историография на консултантската дейност - създаване и развитие на консултантската методология,съвремени тенденции в управленското консул тиране ; - мисия,цели и задачи на консултантската дейност - създаване на при бавена стойност/решаване на проблеми,развитие на знания и компетенции, пазарни проучвания и изследвания,корпоративна стратегия,висши технологии; - основни фази на консултантския процес-дефиниции,характеристики и ефективна реализация на технико-икономическите доклади и препоръки; - семантична преработка на информацията -ретроспекция,диагноза и про гноза/сценарии и решения в управлението на промените; - инструментариум на управленското консултиране - 50-те основни моде ли, насоки и за рационалното им практическо приложение; - връзки и взаимозависимости между консултант и клиент - теория и практика на договорните отношения; - управление и мониторинг на инвестиционни проекти - правни и норма тивни основи. И."Анализ,оценка и овладяване на риска и антикризисно управление": - рискове и кризи в глобалните условия на съвремения бизнес:информа ционно общество на знанието,на мрежите,на консумеризма и несигурността; - видове риск:индустриален,екологичен,инвестиционен,кредитен,техниче ски, предприемачески, финансов и търговски,политически и външен; - методология в разкриването,анализа интегралната оценка на риска; - финансови аспекти и застраховане на рисковите ситуации; - уязвимост и безопасност в бизнес-операциите - оценка и контрол; - антикризисно управление-оперативен алгоритъм,сценарии тип"адвокат на дявола" и разработка на резервен план; - риск-мениджмънта в практиката на транснационалните корпорации/ГНК/. К-' Управление на знанията и на технологичното развитие"; -интелектуалните/неглатериални/ресурси и инвестиции и ролята им в глобалната икономика и проблемите на устойчивото развитие; - новата информационна и икономическа парадигма на съвременото общес тво :"пазар-производство-изследвания и технологии-образование"; - национални конкурентноспособни ниши - стратегия,структури,кадри и ресурси/динамика и адаптивност/; - инфоструктура на научните изследвания и технологичното развитие/НИТР' новите информационни и комуникационни технологии/НЖТ/и семантическия филтър,анализ и оценка на научната и техническата информация/НТИ/; - Национална иновационна мрежа и трансфер на технологии,кадрово оси гуряване на НИТР; -икономически аспекти на НИТР,правна и нормативна база и развитие; - международни институции,системи и мрежи,програми и проекти в сфера та на НИТР. Л."Форсайт,инженерно прогнозиране и управление на промените": - Форсайт:синергия на научно-технологичното,икономическото и социално прогнозиране,глобални проблеми на устойчивото развитие; - управление на промените:сложност,динамика и непредвидимост на край ните резултати от процесите - гъвкавост и адаптивност на структурите; - основни принципи на инженерното прогнозиране,еволюция в методологи ята с оглед развитието на пазарната икономика; - висшите технологии в стремежа за глобална конкурентноспособност; -нематериалните инвестиции в управлениет на промените - ринципи и структура на самообучаващата се организация; - стратегическа гъвкавост и целева конкуренция - цели и задачи на бизнес-разузнаването,икономическата интелигентност и технологичното следене; - работата в екип и лидерството в технологичното обновяване и реин- женеринга на корпорацията. М."Технологично развитие,индустриална и пазарна стратегия и политика /японският опит в световната практика и някои изводи за България/: - пътят на Япония:от капризите на природата до световната конкурент носпособност; - индустриалната политика на Япония на основата на технологичния тра нсфер и творческата преработка на чуждите иновации; - индустриалният мениджмънт:моделът на "Тойота"за най-добра производ ствена практика:системата/ТПМ/; - спецификата в японските управленски методи:Канбан,Кайзен,Каиша,Шин- го,Тагуши,Пока Йоке; - корпоративната култура:приложение на принципите на Коносуке Мацуши- шита в управлението на човешките ресурси; - Форсайт:стратегия и прогнозиране в японски вариант-"Милениум","Япо ния 2100","Делфи" в съвременен вариант; Примерни насоки/тематични и функционални/за разработката на дипломни работи и курсови проекти в сферата на туристическата индустрия: I.Туристически ресурси/оползотворяване/ 1.1 Национално ниво/анализ и оценка по видове/ 1.2 Териториално ниво/сравнителна оценка/ 1.3 Местно равнище/програми,планове,проекти/ 2.Туристически продукт 2о I стратегия/специализация,диверсификация,ценова/,характеристики 2.2 технология/разработване и предоставяне/ 2.3 качество и конкурентно способност/КСУКП/ 3.Управление на туризма ЗЛмениджмънт на фирмата/визия,мисия,стил,продуктов портфейл,позиция 3.2 предприемачество/бизнес планове и проекти/ 3.3 оперативно управление на туристическото предприятие 4.Икономика на туризма 4 Л анализ и оценка на фирмата/СУОТ, бенчмаркинг, равновесна точка, ФСА/ 4.2 финансово управление на туристическото предприятие/счетоводство и кон трол/ 4.3 маркетинг в туризма/микс,сегменти,позициониране/ 5.Управление на човешките ресурси в туризма 5.1 подбор,квалификация и развитие на персонала/коучинг и емпауермент/ 5.2 социална психология в туристическото обслужване/невролингвистично програмиране,мотивация,емпатия/ 5.3 работа в екип,групуеър 6.Информационно осигуряване в туризма 6о1 информационни системи в туризма/вкл.ШТЕРНЕТ,ИНТРАНЗТ,ЕКСТРАНЕТ/ 6.2 бизнес комуникации и делови преговори в туризма 6.3 протокол и етикет в туризма 7.Туристически инжанеринг 7 Л нормативна база в туризма 7.2 изграждане,поддръжка и развитие на туристически обект 7.3 индустриален дизайн,ергономика,стилистика и естетика в туризма 8.Типово проектиране/специализирано/ 8.1 хотелиерство 8.2 ресторантьорство 8.3 туроператорска,агентска и транспортна дейности _9.Културознание в туризма^ 9.1 културно-историческо наследство 9.2 опазване и популяризиране на паметниците на културата 9.3 сувенирна индустрия и традиционна анимация Ю.Екотуризъм IO.I здравен,спортен и лечебен туризъм Ю.? екологичен и селски туризъм 10.3 устойчиво развитие и туризъм 11. Хоби и специализиран туризъм II.I ловен,култов/религиозен/,гастрономичен и др. П.? конгресен и делови/бизнес/туризъм II.З шопинг туризъм 12. Специфични функции и технологии в туризма 12.I логистика в туризма 12.2 рискове и антикризисен мениджмънт 12.3 бизнес разузнаване,франчайзинг,реинженеринг и др. За добиването на практически умения в курсовете са предвидени инструменти/методики, тестове,казуси,алгоритми и др.вкл.представени в мулти-медиен формат на реномирани консултантски фирми и национални и международни организации. 2007 г. 02. 01 София