OOOK500  Компютърни умения, PCПреподавател(и):

 Стоян Панчев  
 Любомир Кръстанов  
 Недялка Монова  
 Мариета Харизанова  
доц. Светла Манева  д-р
 Христо Павлов  
доц. Александър Димов  д-р
 Боян Жеков  д-р
 Левена Петрова  
 Тодорка Георгиева  
 Валентина Лилова  
 Николина Искърова  
 Саша Спасова  
 Ирина Василева  
 Ани Софрониева  
гл. ас. Стела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Да запознае студентите с изискванията и същността на общообразователния изпит за работа с РС в локална мрежа, за търсене на информация в интернет и ползване на електронна поща и за работа с Windows и MS Office (Word, Excel и PowerPoint) на РС. Кредитите се получават след успешно положени два контролни теста през семестъра, формиращи текуща оценка или след успешно положен общообразователен комплексен изпит по компютърни умения.

Студентите, които имат положителни оценки и на двете контролни през семестъра се освобождават от изпит с оценка от текущ контрол (средноаритметично от оценките на двете контролни). Студентите, които имат слаба оценка или не са се явили на някое от двете контролни през семестъра ТРЯБВА, а студентите, които не са доволни от оценката си от текущ контрол, ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ НА КОМПЛЕКСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ НА ПЪРВАТА СЕСИЯ, СЛЕД СЕМЕСТЪРА, ПО ВРЕМЕ НА КОЙТО СА БИЛИ ЗАПИСАНИ В КУРСА.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

Основните принципи за организацията на компютърните системи и принципите за компютърна обработка на информацията.

2) Могат:

Да използват компютър, притежават практически умения:

- за работа с операционната система Windows (работа с папки и файлове в локална мрежа),

- за ползване на електронна поща и на софтуер за търсене в Интернет, и

- за работа с приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office (редактиране и форматиране на документ, използване на формули и функции, съставяне на диаграми, пренасяне на информация в слайдове).

Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за работа с персонален компютър от училищния курс по информационни технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

1. Операционна система Windows 7: екранът на Windows – Desktop, икони, бутони, Jump List, прозорци и менюта, работа с мишка, работа с прозорци, стартово меню и лента на задачите (Taskbar), област на съобщенията (Notification area), бутона Aero Peek, файлова система, файлове и папки, приложни програми, мини-програми (Gadgets). Control Panel – регионални и езикови настройки.

Explorer: типове фалове, създаване на нова папка, преименуване.

Локални и глобални мрежи: ползване на общи ресурси в локална мрежа, някои основни понятия при локални и глобални мрежи; поглед върху http://text500.nbu.bg и www.nbu.bg: e-студент, електронно записване, виртуално обучение – MOODLE НБУ, библиотека;

Електронна поща: Web-базирана поща – изпращане, получаване, отговаряне, прикачване на файлове, препращане

Екранът на Word 2010, менюта, контекстна „гумена“ лента Ribbon, страници (Tabs), контекстни менюта, ленти с инструменти. Настройка на екрана: изглед (View), линийка (Ruler), Мащаб (Zoom); Мерни единици. Елементарно редактиране във Word (работа с клавиатура; непринтиращи се символи; правила за писане на текст; вмъкване и изтриване на символи), запазване (Save и Save As) име, тип и място; отваряне на файл.

2. Етапи при текстообработката: набиране, съхраняване, отваряне, коригиране, редактиране, форматиране, печат.

Маркиране и редактиране (изтриване, преместване, копиране и вмъкване на текстови фрагменти: думи, изречения, параграфи и др.). Бързо редактиране на текст. Работа с файлове, работа с няколко екрана.

Explorer: маркиране на елементи в списък, изтриване, преместване и копиране на файлове и папки. Архивиране и разархивиране на папки и файлове.

Оформление на страница (Page Layout). Теми. Настройка на страница. Вмъкване (Insert) на номериране на страници, постоянни заглавия. Вмъкване на авт. дата. Понятието поле.

3. Форматиране, понятието “по подразбиране”; стилови формати: за знак, за абзац; Форматиране на знак; Прнасяне на формати.

4. Форматиране на абзац (параграф). Автоматично номериране – водещ текст, Bullets – избор на знак, структурно номериране (на няколко нива). Рамки и фон.

5. Работа с таблици: конструкция, съдържание – маркиране и редактиране. Конвертиране. Сливане и разделяне. Сортиране. Форматиране – стилове за таблици. Форматиране на текста в клетките: вертикално подравняване, въртене.

6. Многоколонен текст; Добавяне на бележки под линия, Търсене и заместване; Работа с графични изображения, Clip Art, рисуване, позициониране.

7. Упражнение – подготовка за Тест 1.

8. Тест 1

9. WWW: Как е организиран и работи Web? браузери и работа с тях, хипервръзки, начални страници и сайтове, адреси, Web сървъри и клиенти. Търсене на информация в Интернет: основни инструменти за търсене, търсачки и указатели и работа с тях, запазване на намерената информация – графична, текстова, адрес на Web-страница.

Електронна поща: Пощенски програми – настройка, изпращане, получаване, отговаряне, прикачване на файлове, препращане. (MS Outlook, или Windows Live Mail, или подобни)

10. Работа с електронни таблици – Excel. Особености при въвеждане и редактиране. Форматиране на клетка. Област за печат. Постоянни заглавия. Формули и функции.

11. Графично представяне на данни – диаграми (Chart). Обмен на информация между различните приложения на MS Office

12. Представяне на информация чрез PowerPoint. Създаване на нова презентация: Избор на шаблон, видове слайдове, последователност от слайдове, изгледи в PowerPoint. Създаване на презентация с готови елементи от документи на Word и Excel или от други представяния. Редактиране и форматиране.

13. Упражнение – подготовка за Тест 2.

14. Тест 2

15. Упражнение – примерен комплексен тест

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФИЯ НА ОСНОВНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА КУРСА:

Помощни материали в Moodle-NBU

От серията Step by Step (Стъпка по стъпка)

Microsoft Office System 2007/2010

Microsoft Word 2007/2010

Microsoft Excel 2007/2010

Microsoft PowerPoint 2007/2010

От серията "В лесни стъпки"

Microsoft Office System 2007/2010

Word 2007/2010

Excel 2007/2010

PowerPoint 2007/2010

Самоучител за работа с компютър, Майкъл Милър, СофтПрес, 2010

Средства за оценяване:

Студентите полагат през семестъра 2 теста.

Тези, които имат поне среден (3,00) и на двата теста, се освобождават от изпит с оценка от текущ контрол, която се получава като средноаритметично от оценките на успешно положените два контролни теста през семестъра.

Останалите студенти се явяват на комплексен изпит в сесията след семестъра, в който са записали курса. Поименни списъци (дата, час, зала) се публикуват пред стая 122-I к. и в сайта на НБУ пет дни преди датата на изпита.

Студентите, които не са доволни от оценката си от текущ контрол, ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ НА КОМПЛЕКСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ НА ПЪРВАТА СЕСИЯ, СЛЕД СЕМЕСТЪРА, ПО ВРЕМЕ НА КОЙТО СА БИЛИ ЗАПИСАНИ В КУРСА, но трябва да заявят това в 122-I к. най-малко две седмици преди изпита, за да бъдат включени в поименните списъци.

Важно: Студентите имат право да се явят на двете контролни само в групите, в които административно са разпределени и само на датите, определени за съотвените контролни.

Датите на контролните могат да се видят в Moodle-NBU в "Календар ОООК500..."

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ